ABOUT US


(주)케이-엔터테인먼트는
 연기자매니지먼트를 주축으로  영화 드라마 제작 

배급 &다양한 엔터테인먼트 사업을 펼치고 있습니다.

케이-엔터테인먼트는
 대한민국을 이끌어갈  대중 문화 예술인을  발굴 및 육성한다는 취지아래
스타성과 실력을 두루 갖춘 재능있는 아티스트의 배출을 목표로 국내에서의 전략적 토대를 마련해 나가고 있습니다 .                                                                                                                                                                                                    대표 강권석